A Tartalékos Honvédek Napja

2020.10.01

Magyarorszóg Honvédelmi Miniszterének és a Magyar Honvédség paranacsnokának köszöntő levele.

A Veszprém Televízió híradása az eseményről


A Tartalékos Honvédek Napja alkalmából megtartott megemlékezés összefoglalója. Demeter Ferenc beszéde.

2020. október 1-i Tartalékos Honvédek Napjára

Tábornok Urak!

Tiszt és Tiszthelyettes Urak! Honvédek!

Kedves vendégeink, egyesületünk tagjai!

A Magyar Tartalékosok Szövetsége tagsága az elmúlt évtizedben, minden alkalommal - október 4. napja alkalmából - elhelyezi az emlékezés koszorúját Kossuth Lajos szobránál. Ugyanakkor hivatalos katonai ünneppé - a MATASZ kezdeményezésére - csak a nemzeti, katonai és munkaszüneti nappá nyilvánított ünnepek megtartásáról szóló 72/2013. (HK 10.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés kiadását követően vált Kossuth szegedi tobrzóbeszédének napja a Tartalékos Honvédek Napjává.

Idézet Kossuth Lajos szegedi toborzó beszédéből:

"Hajdan, midőn a hazát veszély fenyegette, hős apáink véres kardot hordoztak körül az országban, s ennek láttára,mint sasok repültek harcmezőre a vitéz magyarok. Én, látván a haza jelen veszedelmét, zászlót ragadtam kezembe, megesküdve, hogy addig nem nyugszom, szegény fejemet nyugalomra nem hajtom, mig az elárult haza fiait szabadságának megmentésére annak árulói ellen zászlóm alá nem gyüjtöm.

Szegediek! Testvériség köt össze bennünket. Nincs nemes és nemtelen többé; egy hazának fiai, polgárai, testvérek vagyunk mindnyájan. Tehát testvérileg összetartva ragadjunk fegyvert az árulók ellen, legyünk készen hazánk oltalmára.

Én esküszöm a mindenható Istenre, ki védi az igazságot és a hitszegő árulót megbünteti, esküszöm, hogy hazánk szabadságából egy hajszálnyit utolsó csepp véremig elraboltatni nem engedek; esküszöm, hogy hazánkat védeni fogom, mig karomat felemelhetem. A magyarok Istene ugy segéljen és áldjon meg engemet!"

(A nép e szavakat lefedett fővel s fölemelt kezekkel lelkesülve mondotta el a szónok után.)

Elhangzott Szegeden 1848. október 4-én és megjelent: Kossuth Hírlapja 1848. október 15-én

Mint az közismert a történelmünkből a fentiekben idészett szöveg Magyarország legnevesebb forradalma és szabadságharca kezdetén Szegeden hangzott el. Kossuth szándéka, a magyarság mozgósítása a haza védelmére sikerrel végződött, ezekben a hónapokban ezrével csatlakoztak az önkéntesek a honvéd alakulatokhoz.

A magyarság történelme 1848-at követően is sok tanulsággal szolgálhat a ma élő, hazájukat szerető polgárai számára. Az I. világháború és az azt követő igazságtalan békediktátum, a II. világháború, majd a győztes nagyhatalmak elvtelen területi egyessége, és az ezt követő hidegháborús időszak egy dolgot megerősített. A hon megvédése fontosságának félretétele mindig valamilyen tragédiához vezetett, ami nagyon negatívan hatott az ország életére. Történelmi példák sora mutatja azt, hogy a veszélyhelyzetre történő felkészülés semmibe vétele, mindig nagy anyagi és emberi veszteségeket okozott.

Azt is történelmünkből láthatjuk, hogy a haza védelme mindig hatékonyabb volt, ha az ország teljes lakossága felkészülten várta a veszélyt és az emberek a tehetségükhöz és lehetőségükhöz képes részt is vállaltak a vészhelyzet felszámolásában.

A vészhelyzettel pedig mindig sokféle formában lehetett találkozni,, az országba betörő ellenségeken át a természeti és elemi csapásokon át a láthatatlan járványokig. Ezekre történő felkészülés csak nagyon széles társadalmi összefigással és az élet minden területére kiterjedően lehetséges.

A 20. század második felében kialakult nemzetközi helyzet viszonylagos biztonsága kényelmessé tette az európai országokat. Hazánk is a rendszerváltást követően a felkészülés vonatkozásában sok tekintetben hibás irányt folytatott. Nem fordított kellő figyelmet a veszélyhelyzetek elleni védelemre történő komplex felkészítésre, lemondott a központilag szervezett és irányítható emberi és tenchnikai erő alkalmazásáról.

A felkészülés egyik formája a tartalékos katonai szolgálat, ami akkor hatékony, ha gyorsan mozgósítható, a személyek felkészültek a feladatra, ugyanakkor tudatilag is készen állnak a haza védelmére és nem utoésó sorban megfelelő technikai felszereléssel rendelkeznek. Ez egy nagyon összetett, sokrétű feladat, amit már gyerekkorban el kell kezdeni, meg kell teremteni azokat az alapokat, amelyek elvezethetnek ahhoz, hogy polgáraink önként vállalt feladatként álljanak bele a vészhelyzetek elhárításába.

Ebből a munkából vállal egy kis szeletet napjainkban a tartalékosok szövetsége, amikor feladatokat vállalunk az általános iskolások honvédelmi oktatásában - mert már itt ebben a korban nagyon sok dolog eldölhet - a katonatörténelmünk, hagyományaink ápolásában és a nemzetközi tartalékos együttműködésben.

Felvillantva csak néhány képpel engedjék meg, hogy bemutassam egyesületünk mindennapjait, de előtte engedjék meg, hogy köszönetet mondjak azoknak a szervezeteknek akik az egyesület munkáját segítve tették lehetővé azt, hogy idáig eljutottunk:

MATASZ Országos Szövetsége vezetésének.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetőjének és a védelmi iroda titkárának.

A Veszprémbe települt katonai szervezetek parancsnokainak, személyi állományának.

A Veszprémi Tankerület vezetőinek, kiemelten azoknak az iskoláknak, akik megértették céljaink fontosságát.

Apródképzés - 2015-16-os tanévben indítottuk be, 11 iskolát kerestünk fel és ajánlottuk fel a honvédelmi oktatást a szakköri önkéntes tevékenység keretében. Napjainkra 5 iskola igényli folyamatosan ezt a segítséget és jelennek meg az apródok a nemzeti ünnepeken megemlékezéseken, és egyre többen érdeklődnek a katonai hivatás iránt.

Oktatás sok szemléltetéssel a szakköri foglalkozások keretében.

Laktanya látogatások - Pápa Bázis Repűlőtér.

Honvédelmi Nap tíz katonai és ügyességi feladatot tartalmazó állomással.

NATO vetélkedő - 2019. október

Apród Hétpróba - 2019. november

Jutas Emléktúra Veszprémben.

Katonai hagyományok ápolása

Doni megemlékezések - emlékmenetek. A Kovács László nyá. ezredes nevéhez fűződik az elindítása és 2020-ban a második alkalommal rendeztük meg nemzetközi részvétellel a régióban.

Május utolsó vasárnapja a Hősök Napja, megemlékezés a háborúkban elesett katonákról.

Háborúkban elesett katonák temetőinek gondozásában való részvétel.

Megemlékezések Jutaspusztai Ejtőernyős emlékmű - Herenden történt vasúti baleset emléktáblájánál.

Olaszország -Monte Tomba I. világháborús áldozatok előtt tisztelgéssel emlékezni az értelmetlen öldöklésre és pusztításra.

Külföldi kapcsolatok - Németország Bundeswerh Felső-bajor tartalékos szervezetével 2004 óta folyamatos együttműködésünk van. Rendszeresen részt veszünk az évenként megrendezésre kerülő Biztonságpolitikai Konferenciákon.

Ausztria - az utóbbi időszak változásai a kapcsolatokban is jelentkeztek.

Szervezeti élet

Kapcsolatfelvétel az MH RKK K-val.

Felvétel a Honvédelmi Sportszövetség tagjai közé.

Rendszeres tájékozódás a honvédség helyzetéről.

Női tagozatunk bemutatkozik.